Avdelningsvården

Målet med vården är att skapa en så trygg och god känsla för patienten som möjligt. I vården betonar vi en god vård av symptomen, samt helhetsstöd för patienten och de anhöriga. Vården och verksamheten på vårdhemmet styrs av tre centrala värden, vilka är grunden för alla relationer.

Det unika med människolivet

Varje människa har rätten att bli bemött som en värdefull och unik individ. Utgångspunkten för vården är individen i stället för sjukdomen. Mycket vikt läggs på att lyssna, höra och behandla patienten med respekt. Alla känslomässiga uttryck är tillåtna för patienterna och deras anhöriga, och de uppmuntras till att gå igenom dem.

Lindring av symptomen som grund för den goda vården

Lindring av alla symptom framhävs i terminalvården. Många faktorer påverkar hur en döende människa erfar symptomen. Läkemedelsbehandling är endast en del av en god behandling av symptomen. Den personliga skötaren utvärderar regelbundet patientens tillstånd bland annat med hjälp av en symptomförfrågan. Man försöker förebygga och lindra symptomen med hjälp av olika vårdmetoder.

Hemlikhet skapar trygghet

Det dagliga livet på vårdhemmet är så hemlikt som möjligt. Vi strävar efter att beakta varje patients och de anhörigas önskemål i så hög grad som möjligt, så att patienten kan leva enligt sina egna vanor och sätt, och att den resterande tiden skulle vara så fullständig som möjligt. Vårdhemmet har inte särskilda besökstider. De anhöriga kan om de så vill vara hos patienten dygnet runt.