Osastohoito

Hoidon tavoitteena on luoda potilaalle mahdollisimman hyvä ja turvallinen olo. Painotamme hoidossamme hyvää oirehoitoa ja potilaan sekä hänen läheisensä kokonaisvaltaista tukemista. Hoitokodin hoitoa ja toimintaa ohjaa kolme keskeistä arvoa, jotka ovat kaiken kanssakäymisen perustana.

Ihmiselämän ainutkertaisuus 

Jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi arvokkaana ja ainutlaatuisena. Hoidon lähtökohtana on yksilökeskeisyys sairauskeskeisyyden sijaan. Tärkeää on kuuntelu, kuuleminen ja arvostava kohtelu. Potilaille ja omaisille sallitaan kaikki tunneilmaisut, ja heitä rohkaistaan niiden läpikäymiseen.

Oireiden lievitys hyvän hoidon perustana

Saattohoidossa korostuu kaikkien oireiden kokonaisvaltainen lievitys. Kuolevan ihmisen oireiden kokemiseen vaikuttavat hyvin monet tekijät. Lääkehoito on vain yksi osa hyvää oirehoitoa.  Oireita lievitetään ja ennaltaehkäistään erilaisilla hoitomuodoilla.

Kodinomaisuus luo turvallisuutta

Päivittäinen elämä Hoitokodissa on mahdollisimman kodinomaista. Huomioimme jokaisen potilaan ja hänen läheisensä toiveet mahdollisuuksien mukaan siten, että potilas saisi elää omien tapojensa ja tottumustensa mukaisesti ja että jäljellä oleva aika olisi mahdollisimman täysipainoista. Hoitokodilla ei ole vierailuaikoja. Omaiset voivat halutessaan olla potilaan luona vuorokauden ympäri.

 

Linkki: Saattohoito-opas